Ochrana osobnosti

Hlavní specializací kanceláře je právo na ochranu osobnosti. Eva Ondřejová patří mezi přední odborníky v dané oblasti. Disponuje dlouholetými zkušenostmi se zastupováním jednotlivců a společností v případech porušení jejich osobnostních práv. Ochraně osobnosti se věnuje nejen v rovině praktické, ale i teoretické. Na téma ochrany osobnosti publikuje v českých i zahraničních právních časopisech a spolupracuje s evropskými institucemi a organizacemi, zabývajícími se ochranou osobnosti. Byla oceněna Talentem roku 2013 v prestižní právnické soutěži Právník roku. Eva Ondřejová stojí za rozšířením užití žalob na ochranu osobnosti v případech, kde nebylo možno se domoci svého práva jinými právními prostředky.

Díky mezinárodní zkušenosti a svým zahraničním partnerům a konzultantům z více než 15 zemí získává nejaktuálnější informace z judikatury, srovnáním jurisdikcí nabízí nová řešení v našem právním řádu a díky kontaktům s předními kapacitami v oboru vždy nalezne pro klienty řešení v jakkoliv komplikovaných sporech.

S ohledem na vývoj právní úpravy a posílení osobnostních práv jednotlivců se již lze efektivně domoci svých práv. Klade to však vysoké nároky na odůvodnění  žalobního návrhu, ať už se jedná o břemeno tvrzení a důkazní, rovněž však na odůvodnění výše požadované náhrady. Našim klientům poskytujeme kvalifikovanou pomoc při smírném řešení sporu, tak jako již v soudním řízení.

Více ve videu: 

Mezi nejčastější případy zásahů do osobnostních práv, ve kterých klienty zastupujeme, patří:

Zásahy do soukromí

Zásahy do osobního soukromí člověka mohou být rozmanité. Vzhledem k rozmachu technologií a novým způsobům komunikačních prostředků jsou však následky o to citelnější. Zejména se jedná o zveřejnění intimních detailů ze soukromého a rodinného života, narušení soukromých prostor člověka bez svolení, sledování soukromého života, pořizování zvukového nebo obrazového záznamu o soukromém životě a jejich využívání a šíření. Spolu se soukromím je tak narušena důstojnost a čest člověka a zneužita jeho podoba nebo písemnosti osobní povahy. Člověk má právo rozhodnout se, zda a jakým způsobem mají být skutečnosti jeho soukromého života zpřístupněny jiným a bránit se (vzepřít se) neoprávněným zásahům do této sféry. Blíže Flyer Advokátní kanceláře

Zásahy do cti a důstojnosti

Čest a důstojnost jsou významné hodnoty požívající zvláštní ochranu. V případě zásahů se čest člověka snižuje v očích veřejnosti, ohrožuje jeho vážnost ve společnosti, což se odráží v osobním i pracovním životě. K porušení dochází zejména pomluvou, zveřejněním nepravdivých informací nebo pravdivých, ale hrubě zkreslených skutečností, záměnou fotografií, v případě porušení presumpce neviny, nepřípustnou nebo neoprávněnou kritikou.

Zneužití podoby

V případě pořízení a užití fotografií člověka bez jeho souhlasu, ať už k nekomerčním účelům, se jedná o zásah do jeho práva na podobu. V případě užití ke komerčním (reklamním) účelům dochází na straně škůdce i k jeho bezdůvodnému obohacení. Obdobně jsou chráněny audio záznamy a jiné projevy osobní povahy. Blíže Flyer Advokátní kanceláře

Zneužití jména

Chráněno je příjmení a nově již i pseudonym. Jedná se o významný atribut osobnosti. Neoprávněné užití může způsobit zásah rovněž do pověsti člověka a jeho soukromí. Nejčastěji se jedná o případy zneužití jména (celebrity, sportovce) k propagačním nebo komerčním účelům, parazitování na jménu, zásah do pseudonymu, záměnu jména ve zpravodajství nebo v případě užití pro literární postavy.

Život a zdraví

V případě újmy způsobené při porodu, vážném poranění míchy, nervové soustavy, mozku, autonehodou, nehodou motorky, na kole, in-line bruslích, v hromadném dopravním prostředku, při sportovní aktivitě třetí osobou z hrubé nedbalosti, z důvodu nedodržení ochrany a bezpečí při práci, na stavbách, z nedbalosti lékaře, jiné osoby vykonávající specializované povolání, osobám svěřeným do péče třetích osob, při péči v pečovatelském domě, v prostorách prodejny, nedostatečnou údržbou, úklidem, nedostatečném zabezpečení, sexuálním útokem, ať už fyzickým nebo sexuálním zneužíváním, pronásledováním, vynucením účasti na pornografii, toxickými látkami, pracovními úrazy a nemocí z povolání, újmy za narušenou dovolenou a v případě ztráty života, má poškozený a jeho blízcí nárok na náhradu způsobené citové újmy, narušení rodinných vazeb, soukromí, pracovního uplatnění. Blíže Flyer Advokátní kanceláře

Do osobnostních práv, zejména důstojnosti, lze zasáhnout, jestliže je člověk, umístěný ve zdravotnickém zařízení vystavován ponižujícímu jednání ze strany pečovatelů a personálu. Nedal-li souhlas s vyšetřením nebo zákrokem, dochází k zásahu do soukromí a rodinného života. Častým případem je rovněž zneužití údajů a biologického materiálu. Ke sporům na ochranu osobnosti dochází rovněž v případě adoptivních a biologických rodičů.

Zneužití osobních údajů

V případě zneužití osobních údajů dochází k porušení zákona na ochranu osobních údajů, zásahem však může dojít k porušení osobnostních práv, ať už soukromí, cti nebo důstojnosti a jména či jiných projevů osobní povahy.

Postmortální ochrana

Bylo-li zasaženo do osobnostních práv zemřelého, dle nového občanského zákoníku jsou příbuzní oprávněni domáhat se peněžitého zadostiučinění.

Symbolická 1 Koruna

Jestliže klienti stojí pouze o uznání protistrany, že zasáhla do cti a nepožadují peněžitou náhradu, lze se domáhat morálního zadostiučinění a v jeho rámci pouze symbolického zadostiučinění, např. ve výši 1 Kč.

Bránění ve styku

Eva Ondřejová přináší možnost využití institutu ochrany osobnosti, brání-li rodič, kterému dítě bylo svěřeno do výchovy, bezdůvodně v kontaktu druhého rodiče s dítětem, zasahuje tak do osobnostních práv tohoto rodiče, konkrétně do práva na rodinný život.  Žaloba na ochranu osobnosti je účinným právním prostředkem ochrany zejména v případech, kdy rodič bránil ve styku dlouhodobě či opakovaně, úmyslně, kdy flagrantně porušoval práva druhého rodiče na styk s dítětem nebo kdy nereagoval na soudní výkon rozhodnutí. Neumožnění styku s dítětem jako zásah do ochrany osobnosti, práva na soukromí, rodinného života a důstojnosti.

 

Jak lze zabránit zásahům do osobnostních práv?

V případě porušení osobnostních práv a způsobení nemajetkové (morální) újmy se lze domáhat, aby původce:

 • zdržel dalších neoprávněných zásahů
 • odstranil následky neoprávněného zásahu (stažení záznamu, veřejná omluva)
 • poskytl postiženému přiměřené peněžité zadostiučinění (satisfakci), není-li morální zadostiučinění, jako je omluva, symbolická náhrada apod., dostačující

Předběžným opatřením lze docílit okamžitého zdržení narušení soukromí či jiného zásahu do osobnostních práv.

Využít lze mimosoudní nalezení smíru, mediace a v případě selhání mimosoudního jednání, žalobu na ochranu osobnosti s nárokem na náhradu nemajetkové újmy.

Nový občanský zákoník přináší posílení ochrany slabších stran, dětí, osob blízkých. Blíže v Brožuře Ochrana osobnosti v Novém Občanském zákoníku

E: eva.ondrejova@ondrejova.cz
T: +420 777 086 287

REFERENCE - VYHRANÉ SPORY

PUBLIKACE A ODBORNÉ ČLÁNKY

Ke stažení

Z MÉDIÍ

 • Rozhovor pro Životvčesku, 14.1.2022
 • Rozhovor pro časopis Můj svět, 12.1.2021
 • Rozhovor pro časopis Téma, 18.12.2020
 • Vyjádření pro denikn.cz, 21.2.2020
 • Vyjádření pro novinky.cz dne 12.1.2018 Falešný profil hokejisty na seznamce
 • Vyjádření pro Lidové noviny dne 12.7.2017
 • Vyjádření pro FTV Prima Výtržnictví nahota na zahradě dne 7.6.2017
 • Vyjádření pro Echo24 Stalking dne 21.6.2016
 • Vyjádření pro Echo24 Natáčení jízdy dne 16.6.2016
 • Vyjádření pro Blesk Operátoři a data dne 24.6.2016
 • Vyjádření pro Českou televizi Falešné twitter účty dne 13.12.2015
 • Vyjádření pro Českou televizi spor Peroutka v Zeman dne 12.8.2015
 • Vyjádření pro Marketing&Media k reklamě na loterie dne 3.8.2015
 • Vyjádření pro Marketing&Media k případu Delfi proti Estonsku dne 15.7.2015
 • Vyjádření pro deník Právo dne 23.5.2015
 • Vyjádření pro časopis Instinkt dne 19.3.2015 č. 12/XIV a Tv Barrandov Téma Kyberšikana
 • Vyjádření pro MF DNES dne 29.1.2015 

Facebook - Ochrana osobnosti

Kontakt

eva.ondrejova@ondrejova.cz  |  +420 777 086 287
Příčná 8 110 00 Praha 1 Kontakty podrobně