Publikace - JUDr. Eva Ondřejová, LL.M., Ph.D. publikovala následující články a monografie, pro její mediální výstupy blíže jednotlivé sekce dle specializace či Z médií

 • Publikovaný článek Konec nepodložených spekulací v bulváru, pravniprostor.cz, 11.2.2021
 • Kniha Jak se vyhnout válce Roseových aneb Právní minimum nejen pro manželství, Euromedia, 16.4.2020
 • Publikovaný článek Jste matka cizinka. Nechcete přijít o dítě. Čeká Vás uvěznění v České republice do 18ti let věku dítěte?, epravo.cz, 4.9.2020
 • Publikovaný článek Mohou koronavirová opatření zapříčinit změnu obvyklého bydliště nezletilých dětí?, pravniprostor.cz, 9.7.2020
 • Publikovaný článek Je výše výživného na dítě informací ve veřejném zájmu? Co vše lze z rozvodového sporu zveřejnit?, epravo.cz, 21.2.2019
 • Skripta LEŠKA, Rudolf a Eva ONDŘEJOVÁ. Základy marketingového práva a práva duševního vlastnictví. Fundamentals of Marketing Law and Intellectual Property Law. Praha: Vysoká Škola finanční a správní, a.s., 2018. 138 s. Edice EDUCOpress. ISBN 978-80-7408-173-6.
 • Publikovaný článek Platím výživné 5.000 Kč a dcera nemá šaty od Diora?, pravniprostor.cz, 20.9.2018
 • Publikovaný článek Einarsson proti Islandu - urážka na sociálních sítíchepravo.cz, 3.5.2018
 • Publikovaný článek Právo na překlad rozhodnutí soudů do cizího jazyka, pravniprostor.cz, 9.4.2018
 • Publikovaný článek Užití náboženských symbolů a postav v reklamě – Ježíš a Marie v reklamě na oblečení, epravo.cz, 13.3.2018
 • Publikovaný článek Určení otcovství po rozvodu, od kterého neuplynulo 300 dní, epravo.cz, 30.11.2017
 • Publikovaný článek Další korekce rozhodnutí Delfi proti Estonsku – pomluva a komentáře - Pihl proti Švédsku,pravniprostor.cz, 27.3.2017
 • Kniha Ochrana osobnosti v common law a v českém právu, Leges, 2016, str. 256, ISBN: 978-80-7502-164-9, monografie
 • Publikovaný článek Limity autobiografických knih aneb Jak napsat autobiografii a vyhnout se žalobám, epravo.cz, 16.8.2016
 • Publikovaný seriál rozsudků Nejvyššího soudu v ČR, pravniprostor.cz, 29.1.2016, 10.2.2016, 19.2.2016, 4.3.2016, 16.3.2016, 6.4.2016

 • Zneužití práva, Publikace Centra právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Tichý, L., Maslowski, S., Troup, T., a kol. , Praha, 2016, Eva Ondřejová – Zneužití práva v oblasti ochrany osobnosti

 • Publikovaný článek Kohabitace v Evropěbulletin-advokacie.cz, 16.9.2015

 • Publikovaný článek Trestněprávní postih pomluvy v evropských zemích a judikatuře Evropského soudu pro lidská právapravniprostor.cz, 28.8.2015

 • Publikovaný článek Odpovědnost zpravodajských serverů za diskuze pod články, pravniprostor.cz, 30.6.2015

 • Publikovaný článek Jak se mohou hotely či restaurce bránit nepravdivým recenzím?, www.epravo.cz10.3.2015

 • Publikovaný článek Desetiletá cesta od rozsudku von Hannover 1 k rozsudku von Hannover 3, bulletin-advokacie.cz, 9.1.2015

 • Publikovaný článek Symbolické zadostiučinění v českém právním řádu, Rekodifikace a praxe, č. 5/2014

 • Publikovaný článek  Žalovaný je povinen nahradit žalované zadostiučinění ve výši 1 Kč, a to do tří dnů od právní moci rozsudku, Bulletin Advokacie, č. 4/2014

Přiznání zadostiučinění slouží k uznání skutečnosti, že byla způsobena morální újma jako výsledek porušení základního lidského práva, a odráží v nejširším slova smyslu vážnost způsobené újmy. Hlavní úlohou soudů, zabývajících se civilními delikty, je rozhodnout o vině a kompenzaci mezi stranami sporu. Soudy jsou vedeny principem ekvity, který především zahrnuje pružnost a objektivní úvahy o tom, co je spravedlivé a rozumné s přihlédnutím ke všem okolnostem případu. Český právní řád dává soudům poměrně širokou volnost v tom, jakou formu zadostiučinění zvolí pro dostatečné vyvážení újmy, která byla poškozenému způsobena. Patří mezi tyto instrumenty i symbolická náhrada ve výši 1 Kč?

 • Publikovaný článek Bezdôvodné bránenie v realizácii práva na styk rodiča s dieťaťom ako žalovateľné porušenie osobnostných práv, , Bulletin Slovenskej Advokácie, č. 3/2014
 • Publikovaný článek Občanskoprávní ochrana osobnosti po její smrti - srovnání platné právní úpravy a úpravy v Novém občanském zákoníku (www.epravo.cz; www.obcanskyzakonik.justice.cz), 12. 12. 2013

V případech žalob na ochranu osobnosti pozůstalých vyvstává několik aplikačních problémů. Žalobci zaměňují žalobní nároky dle ust. § 11 a §15 občanského zákoníku, a s tím související uplatňování nároků, které za stávající právní úpravy nelze přiznat. Nový občanský zákoník přináší v této oblasti změny a především umožňuje pozůstalým přiznání nemajetkové újmy v penězích.

 • Průlom: Bránění ve styku s dítětem je zásah do osobnostních práv, řekly soudyDeník Právo 30. července 2013
 • Publikovaný článek Odnětí možnosti realizovat právo na rodinný život jako žalovatelné porušení osobnostních práv, Právní rozhledy č. 15-16/2013
 • Publikovaný článek Odpovědnost provozovatelů blogů, Jurisprudence č. 6/2013

Podmínky pro dovolání se omezení odpovědnosti provozovatelů blogů mohou vyjasnit dva zásadní rozsudky z německého právního řádu a Velké Británie. Oba potvrdily, že ISP tohoto typu není odpovědný za protiprávní obsah do doby, než je najisto postaveno, že se o protiprávní obsah jedná. Pro stanovení odpovědnosti je významné, zda ISP podnikl kroky, které vedly k objasnění, zda je obsah protiprávní. ISP může odpovídat jen za porušení povinnosti odstranit či zamezit přístup k závadnému obsahu.

 • Publikovaný článek Odpovědnost provozovatelů internetových služeb, Jurisprudence č. 5/2013

Omezení odpovědnosti provozovatelů zpravodajských serverů a internetových stránek za protiprávní obsah třetích osob se lze dovolat za situace, kdy jakmile zjistí protiprávní činnost nebo se o ní dozví, neprodleně přijme veškerá opatření k odstranění nebo znemožnění přístupu k nim. Soudy provedly výklad k oznámení o protiprávním obsahu, avšak při stanovení přiměřené doby k odstranění a náhradě se odklánějí od kritérií použitých v zahraniční právní úpravě.

 • Publikovaný článek Ochrana soukromí  v britském právu, Právní rozhledy, 12/2013

Judikatura Evropského soudu pro lidská práva významně ovlivňuje oblast práva na ochranu osobnosti. V jeho rozsudcích jsou často přejímány instituty ze systému Common law, čímž se dostávají i do kontinentálních právních řádů. Je nutné si tak uvědomit historický vývoj a širší souvislosti užívání těchto institutů, do popředí vystupuje zejména žaloba na ochranu soukromí.

 • Publikovaný článek  Ochrana cti a důstojnosti v britském právu, Právní rozhledy, 11/2012

Britská právní úprava ochrany osobnosti není založena na teorii jednotného všeobecného osobnostního práva, tak jako je tomu v českém právním řádu. Ochrana jednotlivých dílčích osobnostních práv je zakotvena v odvětví „tort law“ a uplatňována pomocí speciálních žalob. Nejstarší a nejpropracovanější oblast představuje „defamation law“, chránící čest a důstojnost fyzických osob.

Publikace

Z médií

 • Vyjádření pro denikn.cz, 21.2.2020
 • Rozhovor pro Studenta.cz, 18.4.2019
 • Rozhovor pro časopis Téma, 23.11.2018
 • Vyjádření pro Echo24, 3.11.2018
 • Vyjádření pro Ekonom, 29.3.2018
 • Vyjádření pro Lidové noviny dne 12.7.2017
 • Vyjádření pro Echo24 dne 16.6.2016, Echo24 dne 21.6.2016
 • Vyjádření pro Českou televizi spor Peroutka v Zeman dne 12.8.2015
 • Vyjádření pro Marketing&Media k reklamě na loterie dne 3.8.2015
 • Vyjádření pro Marketing&Media k případu Delfi proti Estonsku dne 15.7.2015
 • Vyjádření pro deník Právo dne 23.5.2015
 • Vyjádření pro časopis Instinkt dne 19.3.2015 č. 12/XIV a Tv Barrandov Téma Kyberšikana
 • Vyjádření pro MF DNES dne 29.1.2015 

Rozhlas a TV

Ke stažení

Advokátka JUDr. Eva Ondřejová, LL.M. v poradně Českého rozhlasu Region:

Kontakt

eva.ondrejova@ondrejova.cz  |  +420 777 086 287
Příčná 8 110 00 Praha 1 Kontakty podrobně