Duševí vlastnictví a nekalá soutěž

Reprezentujeme klienty ve sporech pro porušení práv vyplývajících z duševního vlastnictví. Mezi klienty patří jednotlivci a národní i nadnárodní společnosti, jejichž majetkové hodnoty byly zasaženy. Zajišťujeme komplexní právní poradenství při uzavírání smluv a ochraně jednotlivých práv. V oblasti duševního vlastnictví se specializuje se zejména na následující oblasti a sporné agendy s ní související:

Ochranné známky a ochrana obchodních označení a know-how

Ochranné známky představují významnou hodnotu společnosti. Klienti se proto obracejí na kancelář s žádostí o ochranu své značky, ať už registrací a smluvním opatřením nebo v případech sporu a zneužití. S porušením ochranné známky rovněž souvisí nekalá soutěž, a to ve formě klamavé reklamy, vyvolání záměny nebo parazitování na cizí pověsti. Ochrana je dále poskytována v případech online porušení, cybersquattingu a zneužití doménových jmen, merchandisingu a sporů o licenci.  Na důležitosti nabývá ochrana jmen a hodnot osobnosti celebrit zneužitých ke komerčním účelům bez jejich souhlasu. Ochranu oděvního designu zajišťujeme preventivně, využitím ochranných známek, užitných vzorů, ale i autorského práva nebo již ve sporech a případech padělků. Díky zahraničním konzultantům dosahujeme vyšší efektivity ochrany při přeshraničních kauzách.

V oblasti registrace ochranných známek a dalších průmyslových práv poskytuje advokátní kancelář právní poradenství jak v řízeních před Úřadem průmyslového vlastnictví, tak před evropským Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu.

Nekalá soutěž

Klienty, jejichž název, ochranná známka, zboží či jiné hodnoty byly zasaženy nekalou soutěží, zastupuje kancelář v nárocích z ní vyplývajících. Jde o zdržení se nekalé soutěže a odstranění následků včetně náhrady škody a peněžitého zadostiučinění. Jedná se především o zásahy v případě klamavé reklamy, klamavého označování zboží a služeb, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti závodu, výrobku či služeb jiného soutěžitele, zlehčování, porušení obchodního tajemství a nově dotěrného obtěžování. Klienti rovněž v souvislosti se sponzoringem využívají konzultace k zabránění případných nekalosoutěžních dopadů.

Autorské právo

Klienti z řad jednotlivých autorů a společností z různých odvětví využívají právní poradenství a zastupování ve sporech v případech zásahů do autorského práva, zejména využití předběžných opatření, přípravy předžalobní výzvy a žaloby a zastupování před soudy všech stupňů, včetně mediace. Kancelář disponuje zkušenostmi v oblasti slovních, hudebních a uměleckých děl a nahrávek. Ochrana je poskytována v případech on-line zásahů do autorských práv klientů. Díky zahraničním konzultantům dosáhneme vyššá efektivity online ochrany i v jiných jurisdikcích.  Nepostradatelnou součástí právních služeb pro klientelu je vyhotovení licenčních smluv dle specifických požadavků jednotlivce a odvětví a zabezpečení licencí pro podnikání franšíz – franchising.

V oblasti internetu poskytuje advokátní kancelář právní poradenství v souvislosti se zneužitím webových stránek, s odpovědností za obsah, s ochranou doménových jmen, s uzavíráním smluv on-line a využitím elektronického podpisu, s ochranou osobních údajů.

Odvětví:

média, internet, kultura, prodej, fashion,  sport, IT, vydavatelství, reklama, hry

E: eva.ondrejova@ondrejova.cz
T: +420 777 086 287

Ke stažení

Kontakt

eva.ondrejova@ondrejova.cz  |  +420 777 086 287
Příčná 8 110 00 Praha 1 Kontakty podrobně