Výživné pro zletilého01/01/21  |  Articles  |  Family law

Jaká jsou kritéria pro stanovení výživného zletilému dítěti?


Právní úpravu vyživovací povinnosti najdeme v ustanovení § 910 a násl. občanského  zákoníku. Klíčové je ustanovení § 910 odst. 1 občanského zákoníku, které stanoví, že: „Předci a potomci mají vzájemnou vyživovací povinnost.“

Základním předpokladem pro existenci vyživovací povinnosti zletilé osoby je ve smyslu ust.  911 NOZ neschopnost dítěte se samo živit. Obecně se má za to, že zletilý jedinec by měl být zásadně schopen se postarat sám o sebe a stanovení vyživovací povinnosti by proto mělo být odůvodněno konkrétními okolnostmi daného případu. 

Schopnost samostatně se živit znamená, že dítě je schopno samostatně uspokojovat všechny své potřeby, a to jak hmotné, kulturní a další včetně potřeby bytové. Studium musí naplňovat znaky soustavné a cílevědomé přípravy na budoucí povolání, které by mělo sloužit k prohlubování předchozího vzdělání, na které zpravidla navazuje, resp. mělo by vést k lepším budoucím vyhlídkám na získávání prostředků pro životní potřeby prací. Pokud studium takovéto znaky nenese, nelze po rodiči spravedlivě požadovat, aby za tímto účelem vynakládat své finanční prostředky.

Co soud bude řešit:


1) zda se soustavně a řádně připravuje na své budoucí povolání 

2) účelnost studia 

3) přerušování 

4) schopnost se samostatně živit 

5) vzájemné chování rodiče a zletilého dítěte 

Pozor na výjimky přiznání pro výživné zletilého dítěte:

- soužití v manželském svazku (uzavření manželství). Zde nastupuje vyživovací povinnost manžela, která předchází vyživovací povinnosti ze strany rodičů

- je veden jako uchazeč o zaměstnání v evidenci na úřadu práce nebo případně je aktivně výdělečně činné. V takovýchto případech (po dobu trvání těchto překážek) zletilé dítě nárok na výživné nemá.