Ochrana dobré pověsti právnických osob


Pověst je nejen obecně významnou, ale i majetkovou hodnotou podnikatele, které by měla být garantována její ochrana, což činí ust. § 135 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, které upravuje jednak neoprávněný zásah do práva k názvu právnické osoby, tak ochranu proti zásahu do pověstiprávnické osoby a jejího soukromí.

Naše kancelář stojí za významnými žalobami jak velkých, tak i menších obchodních společností, které byly poškozeny jednáním třetích osob, ať už se jednalo o média, konkurenci, zaměstnance či jiné subjekty. Díky těmto sporům máme vybudované renomé v dané oblasti a podílíme se tak i na formování rozhodovací praxe českých soudů.

Mezi žalobní nároky právnické osoby, které lze uplatnit, patří nárok odstraňovací, spočívající v odstranění následku závadného stavu, druhým nárokem je zdržovací žaloba, jež má za následek upuštění od neoprávněného zásahu, přičemž oba nároky lze uplatňovat současně. Vzhledem k aktuálnímu rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR právnická osoba nemůže požadovat nemajetkovou újmu v penězích. Nicméně to neznamená, že nelze požadovat majetkovou škodu (např. vynaložené náklady na nápravu zásahu, ušlý zisk apod.), příp. se bránit v rámci ochrany před nekalou soutěží.