Rodinné právo


Advokátní kancelář zajišťuje svým klientům v oblasti rodinného práva právní poradenství před vstupem do manželství a tak i při zániku manželství nebo vztahu, a s tím související otázky výchovy společných dětí, výživného, bydlení a majetkového vypořádání. Zaměřujeme se i na úpravu majetkových a rodinných vztahů v případě kohabitace, tedy trvale spolu žijících párů bez uzavření manželství. Spornou agendu představují rovněž spory o otcovství.

Díky jazykové vybavenosti a řadě mezinárodních konzultantů nabízíme řešení v případech rodinných přeshraničních sporů. Rozvody s cizinci představují velkou část agendy advokátní kanceláře. 

Snaha kanceláře je o smírné vyřešení sporů.

Předmanželská smlouva a oddělení společného jmění manželů (SJM) během manželství

Stále častěji se na advokátní kancelář obrací klienti s žádostí o sepsání předmanželské smlouvy nebo zúžení a zrušení společného jmění manželů. Před manželstvím lze uzavřít smlouvu, ve které si snoubenci jako budoucí manželé upraví, že společné jmění manželů nevznikne nebo bude zúženo jen na věci rodinné domácnosti. Tzv. předmanželskou smlouvu lze doporučit pro ochranu majetku a ochranu před možnými dluhy jednoho z manželů, zejména, pokud jeden z nich neomezeně podniká nebo je v pozici statutárního orgánu obchodních společností. Jednatelům obchodních společností, členům představenstva se zvýšila odpovědnost, majetek druhého manžela by měl být tak chráněn. Uzavřít předmanželskou smlouvu se doporučuje i těm, kteří očekávají výrazně vyšší příjmy nebo závazky i v budoucnu (renovace domu, vysoké příjmy, roční bonusy, hypotéka). Máte-li zájem, vzor předmanželské smlouvy (klasický notářský zápis) si od nás vyžádejte.

Co v manželství? I když už máte společné jmění manželů, můžete kdykoliv SJM zúžit nebo oddělit. Musíte ale stávající společné jmění manželů vypořádat. Je zde spousta otázek, klienti se ptají na výživné pro manželku, úpravu v případě úmrtí jednoho z partnerů, dopady na děti apod. K tomu Vám rádi odpovíme na sjednané schůzce, každý případ je specifický a vyžaduje individuální přístup a řešení, které bude pro každé manželství to nejvhodnější. 

Otcovství

Určování a popírání otcovství je další z časté agendy advokátní kanceláře. Zejména souhlasné prohlášení tří stran. Otcovstvíje založeno na základě zákonné domněnky, že otcem dítěte je manžel, narodí-li se dítě za trvání manželství nebo do tří set dnů po jeho zániku. V případě, kdy se dítě narodí z umělého oplodnění, se za otce považuje muž, který dal k umělému oplodnění své partnerky souhlas. Dále souhlasným prohlášením matky a muže, který o sobě prohlásí, že je otcem dítěte nebo rozhodnutím soudu. Dojde-li k určení otcovství výše uvedeným způsobem, ale otec se domnívá, že jím není, může zahájit řízení o popření otcovství. Podle úpravy Nového Občanského zákoníku se prodlužuje lhůta k popření otcovství. Manžel může popřít u soudu své otcovství do šesti měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o pochybnostech, že je otcem dítěte, které se narodilo jeho manželce. Popřít své otcovství u soudu může však nejpozději do šesti let od narození dítěte, avšak lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit.

Výživné

Komplexně řešímě vyživovací povinnost, která přichází v úvahu

 • mezi rodiči a dětmi
 • mezi rozvedenými manželi (rozvedený manžel má právo na výživné, pokud není schopen sám se živit a tato jeho neschopnost má svůj původ v manželství nebo v souvislosti s ním – sankční výživné)
 • mezi manželi
 • mezi potomky a předky
 • na úhradu některých nákladů neprovdané těhotné ženě nebo matce

Mezinárodní únosy dětí – rozhodování českých soudů a kritéria z rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva

Mezinárodní (občanskoprávní) únosy (neoprávněné přemístění dítěte) v rámci rozvodových nebo partnerských sporů nejsou jevem stále častěji se objevujícím, zvláště, jedná-li se o rodinu, kde otec nebo matka jsou cizinci, příp. čeští občané žijící v cizině.

Naše advokátní kancelář se pomáhá klientům, jejichž děti byly neoprávněně přemístěny druhých rodičem do České republiky, stejně tak rodičům, jejichž děti byly neoprávněně odvezeny mimo Českou republiky, kde měly obvyklý pobyt. A také rodičům obhájit, proč své děti přemístil/la do České republiky. 

Co je v případě, že se dostanete do této situace, nezbytné udělat? Základní zásada je jednat bezodkladně a efektivně. Existují standardizované postupy, které je nutno dodržet a připravit se na řízení u soudu a v rámci řízení být vybaveni nejnovější judikaturou jak národního soudu, tak soudů na mezinárodní úrovně, a to především Evropského soudu pro lidská práva. Naše kancelář těmito znalostmi disponuje.

Zde předkládáme výběr nejdůležitějších rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva a jeho závěrů.

Zde vzorový únosový formulář.

Právní otázky týkající se umělého oplodnění

 • Právní rámec procesu umělého oplodnění
 • Mezinárodní aspekt v procesu umělého oplodnění
 • IVF lhůty, náležitosti žádostí, ochrana osobních údajů, ochrana osobnosti
 • Práva a povinnosti rodičů
 • Právní otázky těhotenství třetí ženy, lesbických a homosexuálních párů
 • Právní otázky uchovávání embryí
 • Právní otázky určování otcovství