Ochrana osobnosti


Hlavní specializací kanceláře je právo na ochranu osobnosti. Eva Ondřejová patří mezi přední odborníky v dané oblasti. Disponuje dlouholetými zkušenostmi se zastupováním jednotlivců a společností v případech porušení jejich osobnostních práv. Ochraně osobnosti se věnuje nejen v rovině praktické, ale i teoretické. Na téma ochrany osobnosti publikuje v českých i zahraničních právních časopisech a spolupracuje s evropskými institucemi a organizacemi, zabývajícími se ochranou osobnosti. Byla oceněna Talentem roku 2013 v prestižní právnické soutěži Právník roku. Eva Ondřejová stojí za rozšířením užití žalob na ochranu osobnosti v případech, kde nebylo možno se domoci svého práva jinými právními prostředky.

Díky mezinárodní zkušenosti a svým zahraničním partnerům a konzultantům z více než 15 zemí získává nejaktuálnější informace z judikatury, srovnáním jurisdikcí nabízí nová řešení v našem právním řádu a díky kontaktům s předními kapacitami v oboru vždy nalezne pro klienty řešení v jakkoliv komplikovaných sporech.

S ohledem na vývoj právní úpravy a posílení osobnostních práv jednotlivců se již lze efektivně domoci svých práv. Klade to však vysoké nároky na odůvodnění  žalobního návrhu, ať už se jedná o břemeno tvrzení a důkazní, rovněž však na odůvodnění výše požadované náhrady. Našim klientům poskytujeme kvalifikovanou pomoc při smírném řešení sporu, tak jako již v soudním řízení.

Více ve videu: 

Mezi nejčastější případy zásahů do osobnostních práv, ve kterých klienty zastupujeme, patří:

Zásahy do soukromí

Zásahy do osobního soukromí člověka mohou být rozmanité. Vzhledem k rozmachu technologií a novým způsobům komunikačních prostředků jsou však následky o to citelnější. Zejména se jedná o zveřejnění intimních detailů ze soukromého a rodinného života, narušení soukromých prostor člověka bez svolení, sledování soukromého života, pořizování zvukového nebo obrazového záznamu o soukromém životě a jejich využívání a šíření. Spolu se soukromím je tak narušena důstojnost a čest člověka a zneužita jeho podoba nebo písemnosti osobní povahy. Člověk má právo rozhodnout se, zda a jakým způsobem mají být skutečnosti jeho soukromého života zpřístupněny jiným a bránit se (vzepřít se) neoprávněným zásahům do této sféry. Blíže Flyer Advokátní kanceláře

Zásahy do cti a důstojnosti

Čest a důstojnost jsou významné hodnoty požívající zvláštní ochranu. V případě zásahů se čest člověka snižuje v očích veřejnosti, ohrožuje jeho vážnost ve společnosti, což se odráží v osobním i pracovním životě. K porušení dochází zejména pomluvou, zveřejněním nepravdivých informací nebo pravdivých, ale hrubě zkreslených skutečností, záměnou fotografií, v případě porušení presumpce neviny, nepřípustnou nebo neoprávněnou kritikou.

Zneužití podoby

V případě pořízení a užití fotografií člověka bez jeho souhlasu, ať už k nekomerčním účelům, se jedná o zásah do jeho práva na podobu. V případě užití ke komerčním (reklamním) účelům dochází na straně škůdce i k jeho bezdůvodnému obohacení. Obdobně jsou chráněny audio záznamy a jiné projevy osobní povahy. Blíže Flyer Advokátní kanceláře

Zneužití jména

Chráněno je příjmení a nově již i pseudonym. Jedná se o významný atribut osobnosti. Neoprávněné užití může způsobit zásah rovněž do pověsti člověka a jeho soukromí. Nejčastěji se jedná o případy zneužití jména (celebrity, sportovce) k propagačním nebo komerčním účelům, parazitování na jménu, zásah do pseudonymu, záměnu jména ve zpravodajství nebo v případě užití pro literární postavy.

Zneužití osobních údajů

V případě zneužití osobních údajů dochází k porušení zákona na ochranu osobních údajů, zásahem však může dojít k porušení osobnostních práv, ať už soukromí, cti nebo důstojnosti a jména či jiných projevů osobní povahy.

Postmortální ochrana

Bylo-li zasaženo do osobnostních práv zemřelého, dle nového občanského zákoníku jsou příbuzní oprávněni domáhat se peněžitého zadostiučinění.

Symbolická 1 Koruna

Jestliže klienti stojí pouze o uznání protistrany, že zasáhla do cti a nepožadují peněžitou náhradu, lze se domáhat morálního zadostiučinění a v jeho rámci pouze symbolického zadostiučinění, např. ve výši 1 Kč.

Bránění ve styku

Eva Ondřejová přináší možnost využití institutu ochrany osobnosti, brání-li rodič, kterému dítě bylo svěřeno do výchovy, bezdůvodně v kontaktu druhého rodiče s dítětem, zasahuje tak do osobnostních práv tohoto rodiče, konkrétně do práva na rodinný život.  Žaloba na ochranu osobnosti je účinným právním prostředkem ochrany zejména v případech, kdy rodič bránil ve styku dlouhodobě či opakovaně, úmyslně, kdy flagrantně porušoval práva druhého rodiče na styk s dítětem nebo kdy nereagoval na soudní výkon rozhodnutí. Neumožnění styku s dítětem jako zásah do ochrany osobnosti, práva na soukromí, rodinného života a důstojnosti.

Jak lze zabránit zásahům do osobnostních práv?

V případě porušení osobnostních práv a způsobení nemajetkové (morální) újmy se lze domáhat, aby původce:

  • zdržel dalších neoprávněných zásahů
  • odstranil následky neoprávněného zásahu (stažení záznamu, veřejná omluva)
  • poskytl postiženému přiměřené peněžité zadostiučinění (satisfakci), není-li morální zadostiučinění, jako je omluva, symbolická náhrada apod., dostačující

Předběžným opatřením lze docílit okamžitého zdržení narušení soukromí či jiného zásahu do osobnostních práv.

Využít lze mimosoudní nalezení smíru, mediace a v případě selhání mimosoudního jednání, žalobu na ochranu osobnosti s nárokem na náhradu nemajetkové újmy.

Nový občanský zákoník přináší posílení ochrany slabších stran, dětí, osob blízkých. Blíže v Brožuře Ochrana osobnosti v Novém Občanském zákoníku