Trestní právo

Advokátní kancelář zajišťuje veškeré právní služby související s trestním právem a s ohledem na specializaci ochrany osobnosti, má bohaté zkušenosti s terstným činem pomluvy. Zejména zabezpečuje obhajobu, komplexní obhajobu mladistvých, právní pomoc v adhezních řízeních, řešení nároků ze zásahů do práv na ochranu osobnosti a právní zastoupení poškozených v trestním řízení včetně uplatňování nároků na náhradu škody po pachatelích trestných činů.

Právní služby jsou poskytovány jak v řízení přípravném, tak při řízení před soudy. Advokátní kancelář zastupuje obviněné a obžalované nebo poškozené a zúčastněné osoby, a to osoby české a díky jazykovým znalostem angličtiny, němčiny a italštiny, i cizince. Spolupracujeme s odborníky v navazujících oborech, jako jsou soudní znalci či jiní experti a tlumočníci.

Advokátní kancelář poskytuje právní služby v oblasti trestního práva, a to:

 • všeobecné trestněprávní poradenství
 • poradenství a vypracování trestních oznámení
 • obhajobu klientů v přípravném řízení (pomoc při vyšetřovacích výkonech, navrhování důkazů, úkony směřující k propuštění z vazby, atd.), v řízení o vazbě, v hlavním líčení i v řízení před odvolacím soudem
 • obhajování mladistvých před soudy pro mládež
 • podávání řádných i mimořádných opravných prostředků proti rozhodnutím orgánů činných v trestním řízení
 • zastupování klientů ve vykonávacím řízení, p
 • odávání žádostí o podmíněné propuštění z výkonu trestu, zahlazení odsouzení, jednání s Probační a mediační službou České republiky
 • zastupování poškozených, uplatňování nároků poškozených na náhradu škody v rámci trestního řízení/adhezního řízení
 • zastupování obětí trestných činů a jejich nároků na náhradu způsobené nemajetkové újmy 
 • řešení nároků ze zásahů do práv na ochranu osobnosti
 • navrhování alternativních způsobů ukončení trestních řízení
 • zastupování v řízeních o přestupcích

A to pro trestné činy: trestné činy proti životu a zdraví, trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství, trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, trestné činy proti rodině a dětem, trestné činy proti majetku, trestné činy hospodářské, trestné činy obecně nebezpečné, trestné činy proti životnímu prostředí, trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných.

Obhajoba mladistvých

Zastupujeme mladistvé - osoby, které v době spáchání provinění dovršily patnáctý rok a nepřekročily osmnáctý rok svého věku a děti mladší patnácti let.  Řízení v trestních věcech mladistvých je upraveno zákonem č. 218/2003 Sb., o  odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže).

Zabezpečujeme, aby byl ze strany orgánů činných v trestním řízení dodržen specifický přístup při projednávání trestních věcí mladistvých a právo na zacházení přiměřené jejich věku, duševní vyspělosti a zdravotnímu stavu.

Mladistvý musí mít obhájce již od okamžiku, kdy jsou proti němu použita opatření podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže nebo provedeny úkony podle trestního řádu, včetně úkonů neodkladných a neopakovatelných, ledaže nelze provedení úkonu odložit a vyrozumění obhájce o něm zajistit (nutná obhajoba). Mladistvý musí mít obhájce i v případě, kdyby zastoupení výslovně odmítal.

Orgány činné podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže jsou povinny vždy mladistvého poučit o jeho právech a poskytnout mu plnou možnost jejich uplatnění.

Řízení provádí soud pro mládež, v jehož obvodu mladistvý bydlí, a nemá-li stálé bydliště, v místě, kde se zdržuje nebo pracuje.

Je zakázáno, nestanoví-li zákon jinak, před konečným rozhodnutím ve věci zveřejnit jakýmkoli způsobem (ve veřejných sdělovacích prostředcích i jinak) informaci, ve které je uvedeno jméno a příjmení mladistvého, nebo informaci, která obsahuje údaje, které by umožnily tohoto mladistvého identifikovat.

V rámci obhajoby se snažíme o maximální využití všech prostředků k náhradě vazby, a to vhodnou zárukou, dohledem, slibem nebo jeho umístěním do péče důvěryhodné osoby, peněžitou zárukou nebo jinými vhodnými opatřeními. Maximální limit délky vazby v přípravném řízení u nejméně závažných provinění činí čtyři měsíce, nejvyšší přípustná doba trvání vazby činí šest měsíců. U zvlášť závažných provinění činí úhrnná nejvyšší přípustná doba trvání vazby činí osmnáct měsíců.

Zákonný zástupce mladistvého

Zákonný zástupce mladistvého je oprávněn mladistvého zastupovat, zvolit mu obhájce, činit za mladistvého návrhy, podávat za něho žádosti a opravné prostředky. Má právo účastnit se úkonů, kterých se může účastnit mladistvý. Ve prospěch mladistvého může zákonný zástupce tato práva vykonávat i proti jeho vůli. 

E: eva.ondrejova@ondrejova.cz
T: +420 777 086 287

Ke stažení

Kontakt

eva.ondrejova@ondrejova.cz  |  +420 777 086 287
Příčná 8 110 00 Praha 1 Kontakty podrobně