Rozvod a péče o dítě s cizincem

08/02/17 | Judikáty EU

Rozvádějící se manželé - Češka a Angličan, kteří uzavřeli sňatek v Rakousku a žili společně ve Francii či USA. Kde se mohou rozvést? Kdy může rozhodovat český soud o rozvodu a svěření dítěte do péče rodičů? Jak se rozdělí majetek, který nabyli během manželství v různých zemích? Které právo je nejvýhodnější pro výživné? Jak probíhá rozvod dvou českých občanů žijících mimo Českou republiku nebo rozvod cizinců v České republice?

Advokátní kancelář řeší spory, u nichž klient mnohdy neví, který soud je příslušný k rozhodování jejich rozvodu, péče o dítě, výživném a rozdělení společného jmění manželů.

Příkladem mohou být rozvádějící se manželé - Češka a Angličan, kteří uzavřeli sňatek v Rakousku a žili společně ve Francii či USA. Kde se mohou rozvést? Kdy může rozhodovat český soud o rozvodu a svěření dítěte do péče rodičů? Jak se rozdělí majetek, který nabyli během manželství v různých zemích? Které právo je nejvýhodnější pro výživné? Jak probíhá rozvod dvou českých občanů žijících mimo Českou republiku nebo rozvod cizinců v České republice?

Na tyto otázky existují pravidla zakotvená v nařízeních Evropské Unie, mezinárodních smlouvách a českém zákonu o mezinárodním právu soukromém. Jedná se o komplexní posouzení všech osobních a majetkových aspektů klienta k tomu vybrat správnou, ale i tu nejvhodnější jurisdikci. Prvotní konzultace je tak klíčová. Sdělíme Vám Jaké jsou možnosti se rozvést v České republice? Jaké jsou výhody a nevýhodu rozvodu v České republice v porovnání s cizí zemí? Jaké bude aplikované právo? Jak bude řízení a případné řízení o námitce nepříslušnosti probíhat? Velké rozdíly jsou v zemích EU a v zemích mimo EU. Výhodou naší kanceláře je znalost práva v několika jurisdikcích a vazba s partnery v zahraničí.

Z předpisů:

Podle čl. 3 Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ve věcech týkajících se rozvodu jsou příslušné soudy toho členského státu:

a) na jehož území

- mají manželé obvyklé bydliště, nebo

- měli manželé poslední společné obvyklé bydliště, pokud zde jeden z nich ještě bydlí, nebo

- má odpůrce bydliště, nebo

- v případě společného návrhu na zahájení řízení má alespoň jeden z manželů obvyklé bydliště, nebo

- má navrhovatel obvyklé bydliště, v němž bydlel nejméně jeden rok bezprostředně před podáním návrhu na zahájení řízení, nebo

- má navrhovatel obvyklé bydliště, v němž bydlel nejméně šest měsíců bezprostředně před podáním návrhu na zahájení řízení, a zároveň je buď státním příslušníkem tohoto členského státu, nebo, v případě Spojeného království a Irska, zde má "domicil";

b) jehož státními příslušníky jsou oba manželé nebo, v případě Spojeného království a Irska, se jedná o zemi "domicilu" obou manželů.

Dle českého zákona o mezinárodním právu soukromém, zák. č. 91/2012 Sb. v ust. § 47 se řeší pravomoc

(1) Nestanoví-li mezinárodní smlouva nebo přímo použitelný předpis Evropské unie něco jiného, stačí k založení pravomoci českých soudů k řízení o rozvodu manželství, neplatnosti manželství a určení, zda tu manželství je či není, jestliže je jeden z manželů státním občanem České republiky, nebo jestliže žalovaný má v České republice obvyklý pobyt.

(2) Jsou-li manželé cizinci a žalovaný nemá obvyklý pobyt v České republice ani v jiném členském státě Evropské unie a ani není občanem členského státu Evropské unie a nemá domicil ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska nebo v Irsku, je pravomoc českých soudů ve věcech uvedených v odstavci 1 dána, jestliže

a) oba manželé měli v České republice obvyklý pobyt a žalobce má ještě obvyklý pobyt v České republice,

b) žalobce má obvyklý pobyt v České republice a druhý manžel se připojil k návrhu, nebo

c) žalobce má obvyklý pobyt v České republice a měl tento obvyklý pobyt nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před podáním žaloby.

(3) Pro řízení o vyživovací povinnosti mezi manžely a mezi bývalými manžely se pravomoc českých soudů určuje podle přímo použitelného předpisu Evropské unie2).

Rozhodné právo dle ust. § 48

(1) Způsobilost osoby uzavřít manželství, jakož i podmínky jeho platnosti se řídí právním řádem státu, jehož je tato osoba občanem.

(2) Forma uzavření manželství se řídí právním řádem platným v místě, v němž se manželství uzavírá.

(3) Uzavření manželství na zastupitelském úřadu České republiky v zahraničí se řídí českým právním řádem.

(4) Státní občan České republiky nemůže uzavřít manželství na zastupitelském úřadu cizího státu v České republice.

§ 49

(1) Osobní poměry manželů se řídí právním řádem státu, jehož jsou oba občany. Jsou-li občany různých států, řídí se tyto poměry právním řádem státu, v němž mají oba manželé obvyklý pobyt, jinak českým právním řádem.

(2) Vyživovací povinnost mezi manžely se řídí právním řádem určeným podle mezinárodní smlouvy, jejíž použití stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie2).

(3) Majetkové poměry manželů se řídí právním řádem státu, ve kterém mají oba manželé obvyklý pobyt; jinak právním řádem státu, jehož jsou oba manželé občany; jinak českým právním řádem.

(4) Smluvená úprava manželského majetkového práva se řídí právním řádem, který byl v době sjednání úpravy rozhodný pro majetkové poměry manželů. Jinak také pro smluvenou úpravu manželského majetkového práva se manželé mohou dohodnout, že se jejich majetkové poměry budou řídit buď právním řádem státu, jehož je jeden z manželů občanem, nebo v němž má jeden z manželů obvyklý pobyt, nebo právním řádem státu, v němž je nemovitá věc, pokud jde o tuto nemovitou věc, nebo českým právním řádem. O dohodě musí být pořízen notářský zápis nebo obdobná listina, jestliže se dohoda uzavírá v cizině.

§ 50

(1) Rozvod manželství se řídí právním řádem státu, kterým se řídí osobní poměry manželů v době zahájení řízení.

(2) Jestliže by bylo třeba podle odstavce 1 použít cizího právního řádu, který rozvod manželství nedovoluje anebo jej připouští jen za okolností mimořádně tíživých, použije se českého právního řádu, jestliže alespoň jeden z manželů je státním občanem České republiky nebo alespoň jeden z manželů má v České republice obvyklý pobyt.

(3) Při prohlášení manželství za neplatné nebo při určení, zda tu manželství je či není, se způsobilost uzavřít manželství a forma jeho uzavření posuzují podle právních řádů rozhodných pro ně v době uzavření manželství.

(4) Vyživovací povinnost mezi bývalými manžely se řídí právním řádem určeným podle mezinárodní smlouvy, jejíž použití stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie2).

Kontakt

eva.ondrejova@ondrejova.cz  |  +420 777 086 287
Příčná 8 110 00 Praha 1 Kontakty podrobně