Opatrovnická rada

05/01/15 | Aktuální případ

K čemu je opatrovnická rada užitečná, je vhodná v mé situaci? Jak ustanovit opatrovnickou radu? Dvě základní otázky, na které se klienti nejčastěji dotazují. Jak tento nový institut v praxi funguje a jaké jsou důvody k tomu, proč uvažovat o opatrovnické radě?

Opatrovnická rada

K čemu je opatrovnická rada užitečná, je vhodná v mé situaci?

Jak ustanovit opatrovnickou radu?

Dvě základní otázky, na které se klienti nejčastěji dotazují. Jak tento nový institut v praxi funguje a jaké jsou důvody k tomu, proč uvažovat o opatrovnické radě.

Dva příklady z praxe, kdy lze využít opatrovnickou radu a návod jak ji ustanovit:

1. Syn A (32) má Downův syndrom, jeho matka (67) onemocněla silnou cukrovkou. Opatrovníkem syna tak soud po souhlasu matky jmenoval sestru (40) A. Matka má ovšem obavy z absolutních pravomocí, které její dcera na synem získala, a i přes dobré vztahy má za to, že jsou další lidé, kteří by se na rozhodování o budoucnosti syna měli podílet, když ona sama již nebude žít.

2. X (74) trpí Alzheimerovou chorobou, jeho stav se zhoršuje. Je zastupován svou manželkou (70) jako členem domácnosti. Zvažuje opatrovnictví, manželka se však obává ze svých zdravotních důvodů, zda zvládne správně rozhodovat za manžela.

V úvahu tak přichází ustanovení opatrovnické rady, složené z dalších příbuzných

v případě 1 - další sourozenec, dlouholetý ošetřovatel v denním středisku, rodinný přítel, kamarád

v případě 2 – děti, zletilá vnoučata, sourozenci, rodinný přítel, kamarád, soused, spolupracovník

Ustanovení

 1. Je-li jmenován opatrovník
 2. O ustavení zažádá opatrovanec nebo každá osoba opatrovanci blízká
 3. Opatrovník je povinen svolat schůzi do 30 dnů od obdržení žádosti, jinak ji svolá soud
 4. Účastní se i nepozvaní blízcí a přátelé, každý má jeden hlas
 5. Zúčastní-li se schůze alespoň 5 osobo, může být rada zvolena
 6. Osoby volí členy rady a její náhradníky většinou hlasů
 7. Opatrovnická rada má alespoň tři členy
 8. Není-li dostatek členů, soud na návrh rozhodne, že působnost rady bude vykonávat jen jedna z těchto osob

Člen rady

 1. Osoba, která osvědčí dlouhodobý a vážný zájem a schopnost projevovat jej v budoucnu
 2. Opatrovník nemůže být členem opatrovnické rady
 3. O volbě členů se vyhotoví zápis – doručí se soudu a opatrovníku
 4. V případě porušení zákona soud na návrh prohlásí volbu za neplatnou
 5. Člen je volen na dobu neurčitou
 6. Z funkce lze odstoupit, soud může člena odvolat

Rada

 1. Zasedá nejméně jednou ročně
 2. K zasedání svolává předseda nebo opatrovník, člen rady nebo soud
 3. Na zasedání se přizve opatrovanec a opatrovník
 4. Ze zasedání se pořizuje zápis – doručí se soudu a opatrovníku
 5. Projednává zprávu opatrovníka o jeho činnosti v záležitostech opatrovance
 6. Vyjadřuje se k soupisu jmění opatrovance, k vyúčtování odměny opatrovníka
 7. Oprávněn podat návrh na změnu výše odměny opatrovníka
 8. Oprávněna podat návrh na zrušení opatrovnictví nebo změnu osoby opatrovníka

Dohled nad opatrovníkem

 1. Opatrovník nesmí bez souhlasu opatrovnické rady rozhodnout o změně bydliště opatrovance, umístění opatrovance do uzavřeného ústavu nebo podobného zařízení, nebo o zásazích do integrity, pokud se nejedná o zákroky bez závažných následků
 2. Umístění do ústavu však stále podléhá schválení soudu.
 3. Opatrovník nesmí bez souhlasu opatrovnické rady naložit s majetkem opatrovance, jedná-li se o nabytí nebo zcizení majetku, přijetí nebo poskytnutí zápůjčky, úvěru nebo jistoty, a to v hodnotě převyšující stonásobku životního minima, převyšující jednu třetinu jeho majetku, ledaže tato třetina představuje hodnotu jen nepatrnou.
 4.  Souhlas opatrovnické rady opatrovník nepotřebuje v případě, že k takovému jednání je nutný souhlas soudu.
 5. Lze se usnést na dalších omezeních, resp. která rozhodnut podléhají schválení

Nesouhlas s rozhodnutím rady

 1. Soud na základě návrhu rozhodnutí může zrušit a nahradit svým rozhodnutím
 2. Návrh může podat do 15 dnů od přijetí rozhodnutí rady opatrovanec, člen, který nehlasoval anebo opatrovník

Schválení soudu

 1. Opatrovník nesmí vyslovit souhlas se změnou osobního stavu opatrovance, pokud to neschválí soud
 2. Spravuje-li opatrovník opatrovancovo jmění, nesmí opatrovník bez souhlasu soudu zavázat opatrovance k plnění některému z členů opatrovnické rady nebo osobě členu blízké; nabýt pro opatrovance nemovitost; uzavřít za opatrovance smlouvu zavazující ho k trvajícímu nebo opakovanému plnění; odmítnout dědictví; zavázat k darování

Právnické osoby, jejichž hlavní činnost spočívá v péči o osoby se zdravotním postižením a ochraně jejich zájmů

 1. Právo navrhnout svolání schůze opatrovnické rady
 2. PO, působící v ČR alespoň tři roky a byla s opatrovancem alespoň tři měsíce, má právo být členem opatrovnické rady nebo se zasedání zúčastnit
 • Úprava obsažen v ust. § 472 a násl. Občanský zákoník, zák. č. 89/2012 Sb., § 49 a násl. zákona o zvláštních řízeních soudních, zák. 292/2013 Sb.
 • Dokumenty: Žádost o ustavení opatrovnické rady; Zápis z ustavující schůze; Zápis o zasedání opatrovnické rady; Návrhy soudu – působnost rady vykonává jedna osoba, na zrušení rozhodnutí rady

Ke stažení článek

Kontakt

eva.ondrejova@ondrejova.cz  |  +420 777 086 287
Příčná 8 110 00 Praha 1 Kontakty podrobně