Odpovědnost za škodu ve vztahu k ubytovacím a stravovacím zařízením

05/01/15 | Události

Nový občanský zákoník upravil nově škodu na vnesené věci, škodu na odložené věci. Jaké jsou praktické důsledky úpravy a podmínky odpovědnosti restarací, hotelů a jiných ubytovacích zařízení?

Škoda na vnesené věci § 2946 NOZ

Za škodu na vnesené věci odpovídají provozovatelé ubytovací služby.

Hradí se škoda na věci vnesené do prostor vyhrazených pro ubytování samotným ubytovaným či jinou osobou nebo na uložené věci. Hradí se škoda na věci převzaté ubytovatelem za účelem ubytování

Provozovatel neodpovídá, došlo-li by ke škodě i jinak (vnější – povodeň a vnitřní faktory – porucha, zkažení) nebo pokud škodu způsobí sám ubytovaný nebo jeho doprovázející osoba.

Povinnost náhrady škody se nevztahuje na vozidla, na věci ponechané ve vozidle a na živá zvířata, pokud je ovšem ubytovatel nepřevzal do úschovy.

Výše náhrady škody

  • Limitace – škoda se hradí do výše stonásobku ceny ubytování za jeden den
  • Limitace neplatí - hradí se bez omezení
    • převzal-li ubytovatel věc do úschovy
    • odmítl-li ubytovatel úschovu věci v rozporu se zákonem (§ 2327 odst. 2 požádal-li o to ubytovaný – peníze, klenoty a jiné cennosti, nemusí převzít, jedná-li se o věci nebezpečné a neúměrné provozovateli)
    • škoda způsobena ubytovatelem nebo jeho zaměstnancem

Uplatnění nároku na náhradu škody

Poškozený musí nárok na náhradu škody uplatnit u provozovatele bez zbytečného odkladu. Nejpozději lze právo uplatnit do patnácti dnů po di, kdy se o škodě musel dozvědět. Poskytovatel tak má právo námitky o marném uplynutí lhůty.

Poškozený nemusí nárok uplatnit, převzal-li ubytovatel věc do úschovy; odmítl-li úschovu v rozporu se zákonem; způsobil-li škodu ubytovatel.

Škoda na odložených věcech § 2945 NOZ

Za škody na odložených věcech odpovídají provozovatelé činností, při nichž je odkládání věcí obvyklé, restaurační zařízení, hlídané garáže, střežená parkoviště a jiné plochy, kosmetické a kadeřnické salony či sportoviště.

Podmínky odpovědnosti je vznik poškození, ztráty nebo zničení věci a příčinná souvislost újmy s odložením věci, která se nalézala na místě k tomu určeném provozovatelem nebo na místě obvyklém.

Odpovědnosti se nelze zprostit jednostranným prohlášením, jedná se o absolutní odpovědnost provozovatelů.

Poškozený musí nárok na náhradu škody uplatnit u provozovatele bez zbytečného odkladu. Lhůta 15 dnů ode dne následujícího pod ni, kdy se poškozený dozvěděl o ztrátě, zničení či poškození věci, nebo si takový úsudek mohl učinit. Nebude-li nárok uplatněn včas, má provozovatel právo uplatnit námitky o marném uplynutí lhůty. Pro uplatnění se nepředepisuje se forma. Lze užít formulář.

Újma za narušení dovolené § 2543 NOZ

Za újmu za narušení dovolení odpovídají cestovní kanceláře. Mají regres vůči provozovatelích ubytovacích a restauračních zařízení. Újma má formu nemajetkové újmy dle § 2543 NOZ. Konkrétní výše náhrady bude vždy posuzována podle míry porušení smluvních podmínek ze strany cestovní kanceláře. Zohlední se další okolnosti zájezdu jako například jeho cena, účel či osobní význam pro rekreanta.

Odpovědnost za škodu v NOZ obecně

Škoda představuje jakoukoli ztrátu na majetku. Nejedná se přitom pouze o škodu skutečnou (výše, o kterou se hodnota majetku snížila), ale i o ušlý zisk (výše, o kterou se hodnota majetku nezvýšila, ačkoliv měla). NOZ nově důsledně rozlišuje zda škůdce porušil povinnosti vyplývající ze zákona, smlouvy, či dobrých mravů (§ 2909 – 2913). Škoda se nahrazuje buď v penězích nebo uvedením do předešlého stavu.

Speciální ustanovení se týkají mimo jiné škody z provozní činnosti, škody způsobená věcí nebo škody z provozu dopravního prostředku.

Kontakt

eva.ondrejova@ondrejova.cz  |  +420 777 086 287
Příčná 8 110 00 Praha 1 Kontakty podrobně